WALNE ZEBRANIE – 28.04.2019 r.

Zarząd R.O.D. im. ŻWIRKI I WIGURY

zawiadamia, że w dniu 28 kwietnia 2019 r.

w Szkole Podstawowej nr 227  ul. Astronautów 17 A

odbędzie się

WALNE  ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE

Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Żwirki i Wigury

Początek obrad: w I terminie godzina 10:00

w II terminie godzina 10:30

Zgodnie z par 62 ust 1 Statutu PZD  uchwały Walnego Zebrania odbytego w II terminie

są ważne bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu.

 

 

Przybyli na Walne Zebranie członkowie potwierdzają swoją obecność podpisem na liście okazując dokument tożsamości.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK  OBRAD:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
 5. Wybór Komisji Mandatowej ,Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2018r, /merytoryczne i finansowe/ oraz za kadencję.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2018 roku oraz za kadencję.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2018 rok oraz za kadencję przez Komisję Rewizyjną wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.
 9. Projekt programu działania na kadencję 2019 - 2022.
 10. Projekt planu pracy na 2019 rok.
 11. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok.
 12. Ocena preliminarzy finansowych ROD na 2019 rok przez Komisję Rewizyjną ROD.
 13. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 14. Dyskusja na tematy przedstawionych sprawozdań , preliminarzy oraz planu pracy.
 15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

Głosowania:

 • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku oraz za kadencję.
 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 • Uchwałą w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD.
 • Zatwierdzenie sprawozdania działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku i za kadencję.
 • Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
 • Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej i delegatów na Okręgowy  Zjazd  Delegatów PZD.
 • Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2019 roku.
 • Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców - /tylko w przypadku podjęcia inwestycji/.
 • Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 • Uchwalenie planu pracy i programu działania na okres kadencji.
 • Uchwalenie preliminarza finansowego na 2019 rok.
 1. Sprawy różne dotyczące funkcjonowania i działalności ogrodu.
 2. Zakończenie obrad.

Uprawnieni do udziału w walnym zebraniu członkowie PZD będą mogli zapoznać się z materiałami sprawozdawczymi w dniu 14 kwietnia 2019 r. w godzinach 11:00 - 13:00 w biurze Zarządu ROD ul. Astronautów 17 A.

 

 

sekretarz Zarządu

Elżbieta Żuprańska